Política de privacitat

Amb aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i el manteniment d’alguns dels nostres serveis.

Us informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679 general de protecció de dades (en endavant, RGPD) i la resta de normatives vigents i d’aplicació en cada moment, i vetlla per garantir un ús i un tractament correctes de les dades personals de l’usuari.

D’acord amb els articles 13 de l’RGPD i 11 de l’LOPDGDD, aquesta Política de privacitat s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que TRADNOLOGIES, SL du a terme com a responsable del tractament en relació amb les dades que els usuaris o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació o contractació dels serveis o productes que es presten i comercialitzen a través d’aquest lloc web, o recollits en qualsevol de les seves seccions.

Identitat del responsable del tractament de les vostres dades personals

 • Responsable del tractament: TRADNOLOGIES, S.L.
 • Domicili: TUSET, 10, B-4, 08006 BARCELONA (BARCELONA)
 • NIF: B64025224
 • Adreça electrònica: info@tradnologies.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Les vostres dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l’usuari i el responsable del tractament, i específicament per al següent:

 • Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis o productes per part dels usuaris.
 • Comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens facin a través dels serveis o productes, així com als formularis de contacte del nostre lloc web (inclosos correus electrònics o trucades telefòniques).
 • Proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis o productes i les activitats.
 • Oferir nous serveis o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • Si escau, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors o col·laboradors.
 • Comunicacions: podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicacions en relació amb els serveis o productes, qüestions tècniques i canvis en aquests. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis o productes i no podeu renunciar-hi.
 • Si escau, comunicacions comercials (màrqueting): podrem utilitzar les vostres dades personals amb finalitats de contacte, tant per via electrònica com no electrònica, per fer enquestes, obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat i, ocasionalment, per notificar-vos canvis, desenvolupaments importants dels serveis o productes, ofertes o promocions dels nostres serveis o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de manera expressa i separada per l’usuari, que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l’efecte en aquestes o des de les preferències del compte de client.

No tractarem les vostres dades personals amb cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que sigui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents de les exposades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat) i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Les dades personals de les persones interessades a rebre informació sobre els serveis o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

TRADNOLOGIES, SL tracta les vostres dades personals d’acord amb les dues bases legals següents: consentiment de l’interessat (1) i interès legítim (2).

1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà:

 • abans de procedir a tractar les seves dades,
 • durant el procés de registre com a client, o
 • en el moment d’enviar comunicacions de TRADNOLOGIES, SL.

Les sol·licituds d’informació que ens feu arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de manera voluntària les dades necessàries per poder atendre o prestar-li els serveis o productes. No obstant això, l’interessat pot negar-se lliurement a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicarà la impossibilitat d’atendre la seva petició.

2. L’interès legítim de TRADNOLOGIES, S.L. a mantenir i fidelitzar els seus clients o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, com ara millorar els productes o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d’altres. Tot el que s’esmenta anteriorment s’entén sense perjudici del compliment per part de TRADNOLOGIES, SL de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

TRADNOLOGIES, SL entén que, en facilitar les dades personals, l’interessat en garanteix la veracitat, actualitat i exactitud i es fa responsable d’aquests tres aspectes, i que accepta i consent expressament el seu tractament per a les finalitats descrites anteriorment.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Amb caràcter general, TRADNOLOGIES, SL no cedirà les vostres dades personals a tercers llevat que hi estiguem obligats legalment o ens ho hàgiu autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis o productes.

TRADNOLOGIES, SL no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d’aquest lloc web, amb excepció dels supòsits següents: 

 

 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals en què l’interessat sigui part.
 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’aplicació de la legislació vigent.
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per atorgar el consentiment exprés de l’interessat.
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc perquè el lloc web es trobi allotjat en servidors de fora de l’Espai Econòmic Europeu.

En tot cas, en els supòsits en què puguin tenir lloc transferències internacionals de dades, TRADNOLOGIES, SL comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

La normativa de protecció de dades us permet exercir davant del responsable del tractament els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. A continuació, us expliquem en què consisteixen aquests drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de les dades personals.
 • Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades personals quan ja no siguin necessàries per a l’execució o la prestació del servei.
 • Dret d’oposició: permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, llevat que no sigui per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, i en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que els incumbeixin i que ens hagin facilitat, o que -sempre que tècnicament sigui possible- les enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment donat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si voleu exercir algun dels drets exposats, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que figuren a “Identificació del responsable del tractament de les dades personals”, i incloeu la informació següent: nom i cognoms, número de DNI, adreça postal o electrònica de contacte, el tipus de dret que voleu exercir i les condicions corresponents. És possible que us demanem informació addicional amb la finalitat de verificar la vostra identitat.

Possibilitat de reclamar davant de l’Autoritat de control: TRADNOLOGIES, SL us informa igualment del dret que teniu a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL.

Menors

TRADNOLOGIES, SL recomana l’ús d’aquest lloc web a majors de 18 anys. Si hi accedeixen menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares, tutors o representants legals del menor per poder realitzar el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o representants legals del menor seran els únics responsables en relació amb els continguts als quals el menor pot tenir accés en visitar el nostre lloc web.

Xarxes socials

És possible que TRADNOLOGIES, SL disposi de perfils a les diferents xarxes socials. També és possible que l’usuari pugui accedir als espais privats que hi pugui haver en aquest lloc web a través dels seus comptes en xarxes socials, en lloc d’accedir-hi amb un usuari i una contrasenya. En aquests supòsits, s’indica als usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte o perfil d’usuari a les xarxes socials, que són les responsables dels tractaments de dades que es duguin a terme, llevat que s’informi expressament d’altres condicions en un tractament concret.

Conservació de determinades dades

TRADNOLOGIES, SL informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de tràfic generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-les a les autoritats legitimades quan es donin les circumstàncies legals previstes en aquesta llei.

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis del lloc web. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu i la configuració del dispositiu, entre d’altres.

Mesures de seguretat

A més, se us informa que el titular del lloc web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament o accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com si provenen del medi físic o natural. Així mateix, s’han establert mesures addicionals per tal de reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la vostra organització, i es mantindran contínuament la supervisió, el control i l’avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Galetes

El nostre lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers. Podreu trobar tota la informació detallada relativa a les galetes a la nostra Política de galetes.