Avís legal

Per tal de complir el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), informem els usuaris de les nostres dades identificatives i de contacte:

 • Nom o denominació social: TRADNOLOGIES, S.L.
 • Domicili social: C/ TUSET, 10, 4-2, 08006 BARCELONA (BARCELONA)
 • NIF: B64025224
 • Telèfon: 934508085
 • Adreça electrònica: info@tradnologies.com
 • Dades registrals: aquesta societat està inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA, tom 40.705, foli 0122, secció GENERAL, full 372.255.

1.- OBJECTE

TRADNOLOGIES, SL (en endavant, el prestador), com a responsable del lloc web www.tradnologies.com, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web www.tradnologies.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, així com informar tots els usuaris sobre quines són les condicions d’ús i de navegació del lloc web.

A través d’aquest lloc web, TRADNOLOGIES, SL facilita als usuaris l’accés i l’ús dels diferents serveis i continguts posats a la seva disposició mitjançant aquest lloc web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web serà considerada usuari (en endavant, l’usuari), i aquest accés implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que puguin ser aplicables.

L’usuari haurà de llegir atentament aquest Avís legal. Se’n recomana la lectura abans de visitar el lloc web i cada vegada que s’hi accedeixi, amb la finalitat de llegir i entendre les modificacions que el prestador hi hagi pogut fer. En aquest sentit, el prestador es reserva el dret de modificar aquestes condicions, sense que existeixi l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris les modificacions efectuades, sent suficient la seva publicació en aquest lloc web. És responsabilitat de l’usuari accedir periòdicament a aquestes condicions, ja que són aplicables les més recents, que deixen sense efecte les condicions prèvies.

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

Mitjançant aquest Avís legal s’informa els usuaris de les condicions que regeixen l’accés al lloc web i el seu l’ús, que tenen la consideració de condicions generals de la contractació.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés al lloc web i del seu ús

La prestació dels serveis per part de TRADNOLOGIES, SL en aquest lloc web tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través d’aquest lloc web poden estar subjectes al pagament d’un preu determinat. En aquest cas, sempre s’informarà l’usuari del caràcter onerós de determinats serveis, i caldrà contractar-los prèviament. S’aplicaran les condicions generals de venda que existeixin al lloc web, així com la normativa de consum vigent en cada moment.

2.2. Registre d’usuari

Amb caràcter general, la prestació dels serveis oferts en aquest lloc web no exigeixen que els usuaris s’hi registrin o subscriguin prèviament. Tot i així, és possible que el prestador condicioni l’ús d’alguns serveis a haver emplenat prèviament el registre d’usuaris. Aquest registre es farà de la manera expressament indicada en la mateixa secció del servei. El tractament de dades personals de l’usuari que pugui tenir lloc com a conseqüència del registre o la subscripció es regirà per la nostra Política de privacitat.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través d’aquest lloc web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte habilitats. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a TRADNOLOGIES, SL permanentment actualitzada, de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat

TRADNOLOGIES, SL recomana l’ús d’aquest lloc web a majors de 18 anys. Per utilitzar els serveis d’aquest lloc web, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes dels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon als responsables esmentats. Per això, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran de configurar en els seus ordinadors o dispositius mòbils mecanismes (filtres, bloquejos, etc.) que permetin limitar els continguts disponibles.

2.5. Obligacions dels usuaris

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web d’acord amb aquestes condicions, la llei, la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos del prestador, altres usuaris i tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, fitxers i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador o de tercers.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre ni posar a disposició de terceres persones informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so o d’imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que compleixi alguna de les condicions següents:

 • Sigui contrari als drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en tractats internacionals i altres normes vigents, els menyspreï o hi atempti contra.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a les lleis, la moral i l’ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creença, edat, orientació sexual o condició, entre d’altres.
 • Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la mateixa imatge de les persones.
 • Perjudiqui d’alguna manera la credibilitat del prestador o de tercers.
 • Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin temporalment impossible accedir al lloc web.

El prestador s’eximeix, fins on ho permet l’ordenament jurídic, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats del següent:

 1. La impossibilitat d’accedir al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de qualsevol tipus als continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís legal, com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, el prestador no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

El prestador no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis. D’aquesta manera, queda exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades aliens a la seva voluntat o causats per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. El prestador no serà responsable de la interrupció, suspensió o finalització de la informació o dels serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al prestador. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel prestador, però fabricats o facilitats per un tercer. El prestador podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre o bloquejar en qualsevol moment, i sense necessitat d’avís previ, l’accés a la informació i als serveis a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions.

El prestador no es fa responsable en cap cas dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut d’aquest lloc web.

En tot cas, el prestador exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin ser causats per la informació o els serveis prestats o subministrats per tercers diferents dels oferts pel prestador. Tota responsabilitat recaurà sobre el tercer, ja sigui un proveïdor, un col·laborador o altres.

4.- ENLLAÇOS

És possible que aquest lloc web inclogui enllaços que permetin als usuaris ser redirigits a continguts de llocs web i llocs d’Internet que pertanyin a tercers aliens al prestador. Donat que des del nostre lloc web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, TRADNOLOGIES, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, retirarà immediatament els enllaços a llocs web de tercers i informarà les autoritats competents del contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació ni dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent al lloc web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 LSSI-CE, el prestador es posa a disposició dels usuaris, les autoritats i les forces de seguretat, i col·laborarà de manera activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers, la moral o l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pugui existir algun contingut que podria ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber al més aviat possible a l’administrador del lloc web.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web, inclosos, a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies o elements gràfics i sonors són propietat del prestador o, si no ho són, el prestador disposa de les llicències o autoritzacions concedides pels seus autors per al seu ús legítim. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial aplicable.

Independentment de la finalitat a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, la distribució i la comunicació pública requereixen l’autorització prèvia i escrita per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial del seu propietari legítim.

Els dissenys, logotips, textos i gràfics, entre d’altres, aliens al prestador i que puguin mostrar-se en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, que són els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir relacionada amb aquests elements. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests propietaris per a la seva utilització en aquest lloc web.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual. El fet que s’esmentin o es mostrin al lloc web no implica l’existència de drets ni de cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc de cap suport, patrocini ni recomanació per part d’aquest.

6.- XARXES SOCIALS

Us informem que TRADNOLOGIES, SL pot estar present en diverses xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en aquestes -sent seguidors dels perfils de TRADNOLOGIES, SL, o realitzant qualsevol vinculació o acció de connexió a través d’aquestes- es regirà per aquest apartat de l’Avís legal. Quan l’usuari es trobi al perfil de TRADNOLOGIES, SL en les diverses xarxes socials en què tingui presència, li són aplicables les condicions d’ús i les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials. TRADNOLOGIES, SL no es farà responsable dels comentaris que altres usuaris de les xarxes socials puguin publicar al perfil de l’empresa, tot això sense perjudici de les possibles accions que TRADNOLOGIES, SL pugui exercir davant dels titulars de les xarxes socials (per exemple, sol·licitud de supressió de comentaris inapropiats, ofensius o lesius de drets d’altres usuaris).

TRADNOLOGIES, SL tindrà accés a les dades personals que l’usuari hagi publicat als seus perfils de les xarxes socials, de la mateixa manera que altres usuaris de les xarxes socials poden tenir-hi accés.

Queda prohibida la publicació del contingut següent al perfil de TRADNOLOGIES, SL en xarxes socials, tot això sense perjudici de les normes de conducta i condicions d’ús del servei imposades pels titulars de les diferents xarxes socials:

 • Publicacions que incompleixin la normativa nacional, comunitària i internacional aplicable, o que suposin la realització d’activitats il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.
 • Publicacions que atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, al respecte o al bon nom.

Així mateix, TRADNOLOGIES, SL es reserva la potestat de retirar del lloc web o de les xarxes socials els continguts que es considerin inadequats.

7.- PROTECCIÓ DE DADES

És possible que el prestador obtingui dades personals dels usuaris a través de formularis de contacte, formularis de registre o altres mitjans similars. L’usuari podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la nostra Política de privacitat o adreçant-se al prestador a través de les dades de contacte incloses en aquest Avís legal o dels formularis de contacte que, si escau, hagin estat habilitats a aquest efecte.

8.- GALETES

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers. Per obtenir més informació sobre què són les galetes i amb quines finalitats les utilitzem, podeu accedir a la nostra Política de galetes.

9.- NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les condicions d’aquest Avís legal fos declarada nul·la o ineficaç per resolució ferma dictada per una autoritat competent, la resta de condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquestes condicions, és aplicable la legislació espanyola, i seran competents per al coneixement dels conflictes que puguin sorgir en la interpretació i aplicació d’aquestes condicions els jutjats i tribunals del domicili del prestador o de l’usuari, a elecció d’aquest últim.